Dannelsestornyster

Hvorfor navnet ’Dannelsestornyster’?

Her ser vi dannelse som det at møde og opleve noget nyt, som kan hjælpe barnet med at udvikle og udfolde sig kreativt, indgå i demokratiske fællesskaber og blive bevidst om, hvor det står i omverdenen. Ved at møde kulturelle genrer som kunsthåndværk, musik, fortælling og lokal historie, skal Dannelsestornysteret bringe børnene et skridt eller to videre på vejen i deres egen dannelsesproces.

Tornyster er et gammelt ord for en rygsæk, som især soldater eller skolebørn bar. Måske bedst kendt fra H.C. Andersens Fyrtøjet, hvor soldaten kom marcherende med sit tornyster. 

Så med Dannelsestornysteret hjælper vi børnene med at få gode, dannende oplevelser med sig i rygsækken. 

Dannelsestornysteret er et tiltag under Sammenhængsplanen for 0-18 års-området. 

Indhold i Dannelsestornysteret

Nedenfor kan du se overordnede beskrivelser af de fire forløb i Dannelsestornysteret, der træder i kraft i august 2023. 1. juni opdateres beskrivelserne og bliver mere konkrete. 

Formål

Alle kommunens børn i dagtilbud og skole får systematisk kulturelle og dannende oplevelser, hvor de er aktive medskabere af kultur i deres øjenhøjde. Vi tilbyder Dannelsestornysteret, da det kan være et skridt på vejen mod at nå følgende mål:

  • Kulturarv: Den fantastiske og rige kulturarv i kommunen sættes i spil over for børn og unge, så de bliver bevidste om deres egns kultur, historie og værdier. Et stærkt rodfæste giver robusthed og stolthed, og børnene bliver ambassadører for hjemegnen. De får også lyst til at blive/vende tilbage, når de som voksne bosætter sig. Det taler dermed ind i en tiltræknings- og bosætningstankegang.

  • Kreativitet: Børnene får nye perspektiver, indsigter og handlemuligheder. De får adgang til en kreativ verden, hvor de kan opleve succeser og øget selvværd uafhængigt af, hvordan de klarer sig i traditionelle skolefag – med en afsmittende positiv effekt på læring, trivsel, motivation og fordybelsesevne. Det kreative felt kan give meningsfulde fællesskaber og innovative, nysgerrige børn og unge.

  • Lige for alle: Børnene får en lige adgang til kulturelle oplevelser uanset forældres ressourcer. De oplever tilbud og får måske lysten til kreativ udfoldelse i fritiden. Dermed giver vi alle børn muligheden for at udleve deres potentiale og talenter udi det kreative – til gavn for individet og samfundet.

For at stræbe efter disse mål er de fire forløb i Dannelsestornysteret obligatoriske.

Principper for Dannelsestornysterets forløb
  • Forløbene tager udgangspunkt i lokale, unikke fortællinger og lokale styrker – fra hele kommunen.
  • Forløbene præsenterer kulturtilbud og kulturarv og skal gerne formidles, så børnene får en idé om, hvad det betyder for dem og deres liv – hvis der er et historisk element, så relateres det til nutiden og børnenes hverdag. "Herfra min verden går". Det er det levede liv gennem tiderne, man formidler. 
  • Forløbene skal være sjove – det legende, sjove, forunderlige er centralt.
  • Formidlingen sker i børnehøjde og med fokus på at vække/styrke børnenes lyst til at opleve og lære, nysgerrighed, forundring og trivsel.
  • Forløbene udvikles over tid af kulturinstitutionerne og med input fra lærere og pædagoger, så de rammer børnenes behov bedst muligt. I dialogen med lærere og pædagoger kan også afstemmes, hvordan lærere og pædagoger kan lave forløb før og efter forløbet hjemme i dagtilbuddet eller klassen. Den gode dialog er vigtig for at kvalificere og skabe de bedste forløb.
  • Dannelsestornysteret har udviklingspotentiale for at tilføje flere forløb/materiale inden for flere temaer. Dannelsestornysteret er heller ikke statisk, og det er muligt at skifte et obligatorisk forløb ud med et andet, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.
  • Private dagtilbud og skoler kan i det omfang kulturinstitutionerne har kapacitet til det gøre brug af forløbene i Dannelsestornysteret.
Dagtilbud: Demokrati i børnehøjde - Vejen Kommunes Biblioteker

Foråret 2023 bruger kulturinstitutionerne på at kvalificere deres tilbud sammen med udvalgte lærere og pædagoger for at ramme deres målgruppe bedst muligt. 1. juni opdaterer vi beskrivelsen af forløbene. Dannelsestornysteret går i gang i august 2024.

Alle børn skal have lige og fri adgang til viden og demokratisk dannelse. Dagtilbud og biblioteket samarbejder om at skabe undren for børnene i dagtilbud for at skabe kulturel dannelse i forhold til ”demokrati i børnehøjde”. Børnene tilbydes samvær en dag med bibliotekerne omkring ”demokrati i børnehøjde”. Det kan foregå i dagtilbuddet, på et af bibliotekerne, ved et geografisk mindested eller på en af højskolerne.

Børn skal undres. Alle dagtilbud arbejder allerede med undren. Læring opstår i undren, man får flere perspektiver på en sag, ser forskellige muligheder og øger forståelsen for hinanden. Børn, der kommer fra andre lande eller børn, der ikke i hjemmet møder undren tilbydes også at dannes ind i mangfoldighed og retten til at være den, man er med respekt for det, vi kommer fra.

Undren kan ske igennem sang, fortælling, leg og fællesskab. Hvert dagtilbud vælger mindst én aktivitet for børnene ud fra et idékatalog, så alle børn kommer igennem et forløb.

Tanken er, at børnene får en rygsæk, hvor der kan lægges materiale i, alt efter det valgte tilbud. Formidling af det, børnene har været i gang med, foregår ved at der laves små film til Børnetube, og der skabes samtaler omkring indhold i rygsækkene. Her kan forældrene inddrages.

Årgang: Børn i dagtilbud
Emner: Undren, sang, fortælling, leg, fællesskab.
Faglige mål:
I Dagtilbud arbejdes pædagogisk ud fra ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. Pædagogiske indsatser og mål skal tage udgangspunkt i alderen 0-2 år og 3-6 år. Et læreplanstema er Kultur, æstetik og fællesskab:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
2.Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

4. klasse: Billedhugger Niels Hansen Jacobsen og Trolden – Vejen Kunstmuseum

Foråret 2023 bruger kulturinstitutionerne på at kvalificere deres tilbud sammen med udvalgte lærere og pædagoger for at ramme deres målgruppe bedst muligt. 1. juni opdaterer vi beskrivelsen af forløbene. Dannelsestornysteret går i gang i august 2024.

Gennem fortælling og værkstedsarbejde møder 4. klasserne Niels Hansen Jacobsen og hans arbejdsproces i teori og praksis. De starter med de gode historier om Trolden i springvandet og et udvalg af billedhuggerens andre skulpturer og keramiske kunstværker på museet. 

På Museumspladsen arbejder børnene selv som billedhuggere – både med formgivning i ler og afstøbning i gips. Mens gipsen hærder, går de en tur omkring Niels Hansen Jacobsens grav- og mindesten på Vejen Kirkegård og omkring Hytten, hvor billedhuggeren engang boede og arbejdede. 

Børnene slutter dagen med at tage gipsrelieffet ud af formen og med hjem. 

Værter: Sophus Ejler Jepsen og Marie Strøm, Vejen Kunstmuseum 
Tidspunkt: Maj 
Årgang: 4. klasse
Tidsrum: 9-13
Emner: Niels Hansen Jacobsen, symbolisme, kunsten omkring år 1900, billedhuggerfaget, proces, materialer, håndværk, at skabe/udtrykke sig 
Fag: Billedkunst, Håndværk- og design, Historie, Dansk 

5. klasse: Kordag – Vejen Musikskole

Foråret 2023 bruger kulturinstitutionerne på at kvalificere deres tilbud sammen med udvalgte lærere og pædagoger for at ramme deres målgruppe bedst muligt. 1. juni opdaterer vi beskrivelsen af forløbene. Dannelsestornysteret går i gang i august 2024.

5. klasserne inviteres til en fælles kordag hos Vejen Musikskole på Basen. For at få plads foregår det på to dage med den ene halvdel af 5. klasserne én dag og den anden halvdel en anden dag. Her bliver der fokus på højskolesangbogen, som i høj grad er en indlejret del af kommunens kulturarv. Lærerne kan med fordel selv vælge at arbejde med sange fra højskolesangbogen før kordagen.

Årgang: 5. klasse
Emner: Sang, fællessang, højskolesangbog, højskolebevægelse, demokrati
Fag:
Musik og dansk

8. klasse: Skibelund Krat – Museet Sønderskov

Foråret 2023 bruger kulturinstitutionerne på at kvalificere deres tilbud sammen med udvalgte lærere og pædagoger for at ramme deres målgruppe bedst muligt. 1. juni opdaterer vi beskrivelsen af forløbene. Dannelsestornysteret går i gang i august 2024.

Eleverne har på forhånd arbejdet med mindst ét af emnerne, der knytter sig til undervisningsforløbet, så de har forudsætninger for at forstå stedet.

I Skibelund Krat får de en rundvisning, hvor de hører om baggrunden for krattets skabelse og den betydning stedet fik. Heraf fremgår også tilknytningen til højskolemiljøet, krigen 1864 og Genforeningen i 1920.

Afhængigt af hvad lærerne vurderer er passende i forhold til eleverne, vil der blive arbejdet med emner som betydningen af national identitet og kampen om det danske, historiebrug og perspektivering til elevernes egen tid. Eleverne kan også forud for besøget eller i løbet af besøget forberede en grundlovstale, de skal fremlægge for hinanden i amfiteatret. Talerne skal indeholde elementer af de berørte emner.

Årgang: 8. klasse
Emner: Grænseland, Kongeåen som told- og landegrænse, Sønderjylland på tyske hænder og Genforening, højskoler og demokrati, fællesskaber
Fag: Historie, Dansk, Samfundsfag

Valgfrit eget undervisningsforløb: Genforeningen med eksisterende materiale

Hver skole kan i 2. eller 3. klasse lære børnene om Genforeningen. Der er i forbindelse med 100-året udviklet undervisningsmateriale specifikt for Vejen Kommune, som de enkelte lærere selv bruger i undervisningen og plukker ud fra, så det passer bedst ind i den øvrige undervisning.

Her lærer de om, hvad grænser betyder, hvad der ligger i tilhørsforhold, de bliver opmærksomme på, om de bor et sted, der hørt til Tyskland, de lærer om Genforeningen, det at skulle til valg, og hvordan man bruger valgplakater til at få sit budskab frem.

Klassetrin: 2. eller 3. klasse
Fag: Historie, dansk, billedkunst.

Find materialet om Genforeningen her.