Skip til hoved indholdet

Dannelsestornyster

Dannelsestornysteret skal være med til at give børnene oplevelser, uformel læring og en smagsprøve på forskellige kulturelle og kreative genrer, som de tager med sig i rygsækken. Vi tager udgangspunkt i Vejen Kommunes egen kulturarv og kulturhistorie.


Hvorfor navnet ’Dannelsestornyster’?

Her ser vi dannelse som det at møde og opleve noget nyt, som kan hjælpe barnet med at udvikle og udfolde sig kreativt, indgå i demokratiske fællesskaber og blive bevidst om, hvor det står i omverdenen. Ved at møde kulturelle genrer som kunsthåndværk, musik, fortælling og lokal historie, skal Dannelsestornysteret bringe børnene et skridt eller to videre på vejen i deres egen dannelsesproces.

Tornyster er et gammelt ord for en rygsæk, som især soldater eller skolebørn bar. Måske bedst kendt fra H.C. Andersens Fyrtøjet, hvor soldaten kom marcherende med sit tornyster. 

Så med Dannelsestornysteret hjælper vi børnene med at få gode, dannende oplevelser med sig i rygsækken. 

Dannelsestornysteret er et tiltag under Sammenhængsplanen for 0-18 års-området. 


Formål

Alle kommunens børn i dagtilbud og skole får systematisk kulturelle og dannende oplevelser, hvor de er aktive medskabere af kultur i deres øjenhøjde. Vi tilbyder Dannelsestornysteret, da det kan være et skridt på vejen mod at nå følgende mål:

  • Kulturarv: Den fantastiske og rige kulturarv i kommunen sættes i spil over for børn og unge, så de bliver bevidste om deres egns kultur, historie og værdier. Et stærkt rodfæste giver robusthed og stolthed, og børnene bliver ambassadører for hjemegnen. De får også lyst til at blive/vende tilbage, når de som voksne bosætter sig. Det taler dermed ind i en tiltræknings- og bosætningstankegang.

  • Kreativitet: Børnene får nye perspektiver, indsigter og handlemuligheder. De får adgang til en kreativ verden, hvor de kan opleve succeser og øget selvværd uafhængigt af, hvordan de klarer sig i traditionelle skolefag – med en afsmittende positiv effekt på læring, trivsel, motivation og fordybelsesevne. Det kreative felt kan give meningsfulde fællesskaber og innovative, nysgerrige børn og unge.

  • Lige for alle: Børnene får en lige adgang til kulturelle oplevelser uanset forældres ressourcer. De oplever tilbud og får måske lysten til kreativ udfoldelse i fritiden. Dermed giver vi alle børn muligheden for at udleve deres potentiale og talenter udi det kreative – til gavn for individet og samfundet.

For at stræbe efter disse mål er de fire forløb i Dannelsestornysteret obligatoriske.


Principper for Dannelsestornysterets forløb

  • Forløbene tager udgangspunkt i lokale, unikke fortællinger og lokale styrker – fra hele kommunen.
  • Forløbene præsenterer kulturtilbud og kulturarv og skal gerne formidles, så børnene får en idé om, hvad det betyder for dem og deres liv – hvis der er et historisk element, så relateres det til nutiden og børnenes hverdag. "Herfra min verden går". Det er det levede liv gennem tiderne, man formidler. 
  • Forløbene skal være sjove – det legende, sjove, forunderlige er centralt.
  • Formidlingen sker i børnehøjde og med fokus på at vække/styrke børnenes lyst til at opleve og lære, nysgerrighed, forundring og trivsel.
  • Forløbene udvikles over tid af kulturinstitutionerne og med input fra lærere og pædagoger, så de rammer børnenes behov bedst muligt. I dialogen med lærere og pædagoger kan også afstemmes, hvordan lærere og pædagoger kan lave forløb før og efter forløbet hjemme i dagtilbuddet eller klassen. Den gode dialog er vigtig for at kvalificere og skabe de bedste forløb.
  • Dannelsestornysteret har udviklingspotentiale for at tilføje flere forløb/materiale inden for flere temaer. Dannelsestornysteret er heller ikke statisk, og det er muligt at skifte et obligatorisk forløb ud med et andet, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.
  • Private dagtilbud og skoler kan i det omfang kulturinstitutionerne har kapacitet til det gøre brug af forløbene i Dannelsestornysteret.


Dagtilbud: Demokrati i børnehøjde - Vejen Kommunes Biblioteker

Dagtilbud og børnebiblioteket samarbejder om at styrke børnenes kulturelle dannelse ved at arbejde med ”Demokrati og medbestemmelse i børnehøjde”. Med et grundlæggende afsæt i, at børnene skal undre sig, skal aktiviteterne give børnene en større forståelse af folkebibliotekets muligheder og gennem leg, fortællinger og sang skabe nye fællesskaber på tværs af børnene og kommunens institutioner.  

Derudover ønsker vi gennem aktiviteter at give børnene et afsæt i vores fælles kulturarv, hvilket på sigt giver dem flere handlemuligheder i samfundet og adgang til diverse fællesskaber. Vi vil skabe et rum, hvor børn kan være meddefinerende på indholdet, sikre deltagelsesmuligheder og herigennem skabe demokratiske fællesskaber. Børnene skal opleve at være en aktiv del af beslutningsprocessen ud fra deres erfaringsniveau og formåen.

Der er opstillet tre forskellige forløb, og hver daginstitutionsstue kan selv vælge, hvilken de ønsker at deltage i.

Tilmeldingsperiode: Løbende på 24 46 36 26
Tidsrum: Formiddage
Lokation: Kan bookes til alle 4 folkebiblioteker i kommunen i henholdsvis Vejen, Brørup, Holsted og Rødding.
Målgruppe: 3-6-årige


Pak jeres egen bogkasse

Flertallet af kommunens daginstitutioner modtager bogdepoter fra Vejen Kommunes Biblioteker. Bøgerne i depoterne er udvalgt af de lokale børnebibliotekarer i samarbejde med pædagogerne. Vi inviterer børnene ned på deres lokale bibliotek, hvor de kan være med til at udvælge deres egne bøger. Herigennem styrker vi børnenes medbestemmelse i forhold til udvalget af bøger i daginstitutionen. Forskning på området viser, at dette styrker børnenes sprogtilegnelse og læselyst på sigt.

Børnene møder deres lokale børnebibliotekar og får en snak om alle de forskellige bøger, et bibliotek har. Herefter får børnene lov til at gå på jagt efter gode bøger i billedbogskrybberne.

Forberedelse inden besøget: Tag en snak med børnene om, hvad I bruger bøger til i daginstitutionerne. Er det nogen børnene kigger i selv eller bliver de læst op imens man spiser frugt? Hvad er en god bog til oplæsning? Skal der være meget tekst på siderne eller mindre tekst?

Opfølgning efter besøget: Brug bøgerne i hverdagen. Tag en snak med børnene om, om, bøgerne passer godt i forhold til, hvad I bruger dem til i hverdagen? Kunne man have valgt nogle bedre bøger?


Rim og remser

Kom ned og leg med ord og lyde. Rim, remser og sange kan give en god fornemmelse for sprogets rytme og bogstavernes lyde. Leg med rim og remser gør det lettere og sjovere at lære nye ord. Børnene er i løbet af forløbet med til at bestemme, om vi skal rime og remse om f.eks. krokodiller, havet eller byer. Herigennem styrker vi deres forståelse af medbestemmelse og demokratiske valg i gruppen.

Forberedelse inden besøget: I forbindelse med besøget kan børnene være medbestemmende på, hvilket emne de gerne vil have, vi arbejder med under besøget. Til Rim og remser kan vi arbejde med krokodiller, havet eller byer. Hvilket emne vil børnene helst arbejde med? Hvad er en krokodille overhovedet?

Opfølgning efter besøget: Daginstitutionen får en pose med hjem, som indeholder de rim og remser, som man har arbejdet med under besøget. Derudover vil der være mulighed for at låne en række bøger og materialer, så man kan arbejde videre med dagens emner derhjemme.  


Eventyrforløb

Kom ned på biblioteket og hør de gode gamle eventyr. Vi læser højt fra enten ”De tre Bukke Bruse” eller ”De tre små grise” og leger herefter med fortællingen.

De tre Bukke Bruse
Vi læser først den klassiske fortælling om De tre Bukke Bruse højt. Herefter genfortæller børnebibliotekaren historien med et bordteater, hvor børnene skal være hjælpefortællere og sige sætninger som ”Triptraptriptrap” eller ”Hvem er det, der tramper på min bro?”

Herefter deles børnene op i mindre grupper. Her får børnene lov til at genfortælle historien selv med bordteateret. En ad gangen får grupperne desuden mulighed for at opføre De tre Bukke Bruse i børnebiblioteket, hvor vi har lavet et område, som kan bruges som kulisser. Den fysiske gennemgang af historien giver flere børn mulighed for at deltage på deres niveau.

De tre små grise
Vi læser først den klassiske fortælling om De tre små grise højt. Herefter genfortæller børnebibliotekaren historien med et bordteater, hvor børnene skal være hjælpefortællere og siger sætninger som ”Jeg vil blæse og puste til dit hus falder ned”.

Efter at have hørt historien gentagne gange inviteres børnene med ud at lave deres eget bordteater med tre små grise og en ulv. På denne måde fortsætter legen med historien, og børnene kan igennem kreativ leg være med til at genfortælle historien.

Forberedelse inden besøget: I forbindelse med besøget kan børnene være medbestemmende på, hvilket eventyr de gerne vil arbejde med. Man kan også tale sammen om andre eventyr, som børnene måske kender.

Opfølgning efter besøget: Daginstitutionen har mulighed for at låne bordteateret og bøger med hjem, så man kan fortsætte legene på stuen.   


4. klasse: Billedhugger Niels Hansen Jacobsen – Vejen Kunstmuseum

Livets Spil - nysgerrighed, skaberglæde og hjertevarme i Niels Hansen Jacobsens liv og virke

Vidste du, at billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen som ung både nørdede nordisk mytologi og var en fremragende gymnast? Har du hørt, at han (udover på sten) elskede at hamre på klaverets tangenter og hænge ud hos en billedskærer i Askov i sin fritid? Eller kender du den bryllupssang, som Jeppe Aakjær skrev til Kaja og Niels, dengang de boede i Hytten, inden de flyttede ind på museet?

Kom lidt tættere på Niels Hansen Jacobsen, som boede og arbejdede på museet for 100 år siden. Vi går i billedhuggerens fodspor mellem Museet, Hytten, Kirkegården og Troldespringvandet og genskaber stemninger fra dengang, han levede. Vi ser skulptur, fortæller historier, lytter til musik og bevæger os. Vi arbejder med skitsering på papir og i ler. Vi går ind og ud af tidsbilleder og skaber forbindelse mellem dengang og nu.

Velkommen på Vejen Kunstmuseum!

Værter: Marie Strøm og Simon Voigt
Tilmeldingsperiode: Maj: uge 20 og 22 + juni: uge 23 og 24
Tidsrum: Kl. 9-13
Årgang: 4. klasse
Emne: Niels Hansen Jacobsen, kunsten omkring år 1900, skulptur, billedhuggerfaget, proces, materialer, håndværk, at skabe, at lytte, at sanse
Fag: Billedkunst, Håndværk- og design, Musik, Historie, Dansk
Kontakt til Vejen Kunstmuseum: 79 96 69 40


5. klasse: Kordag – Vejen Musikskole

5. klasserne i kommunen inviteres til en fælles kordag på Vejen Musikskole på Basen med musikskolens dirigent og husorkester. For at få plads til alle foregår dagen i to moduler med den ene halvdel af 5. klasserne kl. 9-11 og den anden halvdel kl. 12-14 samme dag.

Her bliver der fokus på at synge 4 sange fra højskolesangbogen, som i høj grad er en indlejret del af kommunens kulturarv. Lærerne arbejder med de udvalgte sange fra højskolesangbogen før kordagen. Musikskolen inviterer ligeledes til, at hver klasse medbringer et selvskabt fællesmaleri eller en fællestegning inspireret af en af sangene, som hænges op i salen.

Sangene er fra den 19. udgave af højskolesangbogen:
”Wind of Change” nr. 555 v. Klaus Meine
”Fortabt er jeg stadig” nr. 486 v. Katrine Muff Enevoldsen
”De smukke unge mennesker” nr. 137 v. Kim Larsen
”Det dirrer i luften dråbestøv” nr. 316 v. Kristian la Cour

I får tekster, noder og indspilninger af sangene tilsendt efter jeres tilmelding.

Tilmelding til Kordag 2025

Vi glæder os til en herlig fællesskabende dag omkring sangen og musikken!

Årgang: 5. klasser
Emner: Sang, fællessang, højskolesangbog, højskolebevægelse, demokrati
Fag: Musik og dansk
Dag: Tirsdag d. 10. juni 2025
Tid: Modul 1. kl. 9.00 – 11.00 / Modul 2. kl. 12.00 – 14.00
Sted: Salen på Basen, Askovvej 7, Vejen
Tilmelding: Tilmeld jer og vælg modul 1 eller 2 på nedenstående tilmeldingslink senest tirsdag d. 21. januar 2025. Fordelingen på de to moduler sker efter først til mølle-princippet:
Tilmelding til Kordag 2025


8. klasse: Skibelund Krat – Museet Sønderskov

Eleverne har på forhånd arbejdet med mindst ét af emnerne, der knytter sig til undervisningsforløbet, så de har forudsætninger for at forstå stedet.

I Skibelund Krat får de en rundvisning, hvor de hører om baggrunden for krattets skabelse og den betydning stedet fik. Heraf fremgår også tilknytningen til højskolemiljøet, krigen 1864 og Genforeningen i 1920.

Afhængigt af hvad lærerne vurderer er passende i forhold til eleverne, vil der blive arbejdet med emner som betydningen af national identitet og kampen om det danske, historiebrug og perspektivering til elevernes egen tid. Eleverne kan også forud for besøget eller i løbet af besøget forberede en grundlovstale, de skal fremlægge for hinanden i amfiteatret. Talerne skal indeholde elementer af de berørte emner.

Årgang: 8. klasse
Emner: Grænseland, Kongeåen som told- og landegrænse, Sønderjylland på tyske hænder og Genforening, højskoler og demokrati, fællesskaber
Fag: Historie, Dansk, Samfundsfag
Kontakt: Find kontaktinfo om forløbet her

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 12-07-2024 20.28

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.