Vejen Kommunes skolepoltiske målsætning 2014 - 2017 (nye mål er under udarbejdelse)

Vejen Kommune ønsker at skabe en folkeskole til fremtiden

?????

 

Det skal være en skole

 • Hvor alle børn bliver udfordret, så de til stadighed bliver dygtigere.
 • Hvor børn trives og er glade for at være.
 • Hvor vi arbejder intensivt med at forbedre mål og resultater for alle børn.
 • Hvor alle børn oplever en motiverende og aktiverende skoledag i kraft af en varieret og innovativ undervisning.
 • Hvor forældrene aktivt inddrages i arbejdet med deres børns læringsmål, faglige og sociale fremskridt og resultater.
 • Hvor vi planlægger og gennemfører undervisningen, så det enkelte barn får kompetencer til at videreuddanne sig og til et liv som aktiv og demokratisk borger.

Læringsperspektivet

Når vi i Vejen Kommune taler om læring, mener vi, at

 • læring sker, når eleverne alene og sammen med andre tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer.
 • den enkelte er aktiv i egne og andres læreprocesser og er naturligt en del af et læringsmiljø præget af kreativitet, innovation, fordybelse og fagligt engagement.
 • vi fremmer læringen, når eleverne møder tydelige og høje forventninger. Vi tager afsæt i den enkeltes forudsætninger, og opstiller progressive synlige mål for læringens proces og resultater. Dette gør det muligt for elever at vælge og forfølge egne mål og udføre nødvendige handlinger.
 •  elever lærer, når de er motiverede. De får lyst til at lære mere, når der er trivsel, passende udfordringer, dialog og relevant feedback. 

Tre overordnede nationale mål

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Vejen Kommunes resultatmål

Senest i 2017 skal

 • Mindst 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test
 • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige over en årrække
 • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres over en årrække
 • Mindst 95 % af alle elever skal have karakteren 02 eller derover – både i de danskfaglige og matematikfaglige 9. klasseprøver
 • Kommunens samlede gennemsnit ved 9. klasseprøverne skal være 7,3 eller derover
 • Elevernes trivsel skal målt i løbende trivselstest øges

Alle skoler og børnecentre opstiller egne mål og bidrager løbende i et forpligtende samarbejde til at forbedre det kommunale gennemsnit.

Omdrejningspunkter i udvikling af læring og undervisning

Eleverne møder i hele deres skolegang

 • Læringsmål, der er tydelige og synlige for elever, undervisere, forældre og ledelse, og dokumentation for den enkelte elevs udbytte
 • Tæt og hyppigt dialog mellem underviser og elev om mål, indsats, fremskridt og resultater
 • En sammenhængende skoledag, hvor fagopdelt undervisning og understøttende undervisning hænger sammen
 • Kreative og innovative processer
 • Mere aktivitet og bevægelse i undervisningen og læreprocesserne
  • En åben skole, der samarbejder med lokalsamfundet. Hver skole og børnecenter indgår partnerskabsaftaler, der understøtter elevernes læringsprocesser, med relevante samarbejdspartnere, f.eks.
   • Ungdomsuddannelserne
   • Fritids- og foreningslivet
   • Kunst- og kulturlivet
   • Erhvervslivet
   • Andre relevante samarbejdspartnere

 

Byrådet følger løbende op på de aftalte mål gennem Kvalitetsrapporten, og mindst en gang om året vurderes skolernes og børnecentrenes resultater. Opfølgningen foregår i dialog mellem Dagtilbuds- og skolechefen og skolerne, og i denne dialog aftales nye konkrete mål og eventuelle handlingsplaner.

(De skolepolitiske mål er behandlet første gang i Byrådet d. 11.november 2013. Efter en høringsperiode har Byrådet godkendt målene d. 14.januar 2014)

Skolepolitisk målsætning