Juraen i den åbne skole

I forhold til jura’en i den åbne skole læner Vejen Kommune sig op af afsnittet i KL’s udgivelse om Den åbne skole Nedennævnte er klippet fra udgivelsen Juridiske spørgsmål om ansvar, forsikring m.v. kan være kilde til usikkerhed i drøftelser mellem parterne omkring samarbejdet. Det er vigtigt, at aftaler og juridiske problemstillinger er afklaret og afdramatiseret, så usikkerhed om disse spørgsmål ikke bliver en barriere for at samarbejde med og inddrage eksterne i skoledagen. Her gives KL’s vurdering af, hvordan man i kort form kan besvare de mest gængse juridiske spørgsmål i forbindelse den åbne skole. Svarene er ikke udtømmende.

Ansvar for undervisningen

Spørgsmål: Hvem har ansvar for undervisningen, og må en gæstelærer være alene med eleverne?

 • Svar: Ja, eksterne undervisere, der udfører understøttende undervisning, kan godt være alene med eleverne. Det gælder fx gæstelærere eller oplægsholdere, eksempelvis en politimand, der deltager i en samfundsfagstime eller en repræsentant fra en idrætsforening, som medvirker i den åbne skole/motion og bevægelse. Men man kan ikke generelt substituere med eksterne undervisere (fx frivillige forældre) i den almene lovbundne undervisning. Læreren skal være til stede, og de eksterne kan træde til som ekstralærer, men kan ikke generelt overlades en kommunal driftsopgave, som undervisning er.

Forsikring (ansvar)

Spørgsmål: Må kommunen tegne en kollektiv ansvarsforsikring for frivillige?

 • Svar: Nej, den udgift må kommunen ikke afholde, fordi den kommunale interesse heri ikke er tilstrækkelige konkret. Dvs. at foreninger og andre selv er ansvarlige for at tegne en ansvarsforsikring. 

Spørgsmål: Er en ekstern aktør erstatningspligtig, hvis vedkommende forvolder en skade som led i sin opgave i den åbne skole?

 • Svar: Ja, men skaden dækkes af tingsforsikring eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring, medmindre personen har forvoldt skaden med forsæt eller optrådt groft uagtsomt.

Spørgsmål: Er det forældrenes ansvar, hvis deres søn/datter forvolder en skadelige på ting eller på andre i forbindelse med et åben-skole-forløb?

 • Svar: Ja, som udgangspunkt er forældrene ansvarlige for de skader, deres børn forvolder på personer og materielle ting (både skolens og eksterne aktørers bygninger og inventar). Kommunen kan blive medansvarlig eller fuldt ansvarlig, hvis tilsynet er svigtet. Forældre har hæftelsesansvar for deres børns skader (op til 7500 kr.).

Forsikring (ulykke)

Spørgsmål: Hvis der sker en ulykke i forbindelse med den åbne skole, hvem har så ansvaret?

 • Svar: Det er kun, hvis der er tale om tilsynssvigt, at skolelederen har ansvaret. Ellers er ansvaret for ulykkesforsikring forældrenes.

Forsikring (arbejdsskade)

Spørgsmål: Hvem er ansvarlig, hvis en ekstern aktør pådrager sig en arbejdsskade i forbindelse med at samarbejde med folkeskolen om en opgave?

 • Svar: I forhold til arbejdsskade er det afgørende at vurdere, om der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats. Til afklaring af dette skal man afveje følgende kriterier:

Er der instruktionsbeføjelse?
Er der tale om et reelt stykke arbejde?
Skulle en anden have udført arbejdet, hvis den frivillige ikke udførte arbejdet?
Er der tale om et ansættelseslignende forhold?

Hvis der er tale om frivilligt arbejde, fx lektiecafe på en skole hvor skolen har instruktionsbeføjelser og tilsynspligt, så er arbejdsgiveren eller foreningen sikringspligtig, og personen berettiget til erstatning i forbindelse med en arbejdsskade. Hvis der er tale om frivillig indsats, fx frivillig lektiehjælper, der er tilknyttet et lokalt bibliotek, hvor den pågældende hjælper børnene med at læse lektier, falder det helt uden for arbejdsskadesikringsloven, idet der ikke er tale om ”arbejde” i lovens forstand. Dette siger altså alene noget om foreningers forpligtelse til at tegne arbejdsskadeforsikring. Kommunernes eventuelle ansvar for at tegne arbejdsskadeforsikring af frivillige er uafklaret og afventer en udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Børneattest

Spørgsmål: Skal eksterne aktører i folkeskolen have en børneattest?

 • Svar: Ja. Myndigheden, skolen, foreningen etc. skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år, såfremt forholdet har karakter af fast tilknytning. Det gælder altså skolens fastansatte og andre, der er beskæftiget af skolen, fx vikarer og studerende. Og med fast tilknytning menes mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. Dvs. at skolen ikke skal indhente en børneattest på en far, hvis denne far holder et enkelt oplæg i sin datters klasse. Ulønnede frivillige og lignende sidestilles med personer, der er beskæftiget af skolen. For folkeoplysende foreningers vedkommende gælder det, at selv om de allerede har indhentet én børneattest på en given frivillig leders arbejde i foreningen, skal der altså indhentes en mere, såfremt der bliver tale om en fast tilknytning til en skole. Man kan altså ikke genbruge en forenings allerede indhentede børneattest.

Spørgsmål: Hvem har ansvaret for, at der indhentes en børneattest?

 • Svar:
  • Hvis der er tale om samarbejde med enkeltpersoner, er det kommunens/skolens ansvar.

  • Hvis der er tale om samarbejde med en forening, er det foreningens ansvar.

  • Hvis der er tale om samarbejde med en virksomhed, er det arbejdsgiverens ansvar.

Tavshedspligt

Spørgsmål: Er eksterne i folkeskolen på – lagt tavshedspligt?

 • Svar: Nej, men de må ikke videregive fortrolige oplysninger. Aftaler omkring tavshedspligt kan eventuelt være et element i en samarbejds- eller partnerskabsaftale.

Tilsyn

Spørgsmål: Hvem har ansvaret for at føre tilsyn?

 • Svar: Ansvaret for at føre tilsyn ligger hos skolelederen, men ansvaret kan delegeres til en medarbejder eller en der varetager frivilligt arbejde. I så fald skal der træffes en eksplicit beslutning herom.

 

Kilde: KL’s og COK’s kursus ”Åben skole – juridiske problemstillinger ved brug af eksterne undervisere”. For en nærmere gennemgang af lovgivningen omkring den åbne skole henvises til KL’s inspirationskatalog ”Den åbne skole”, udgivet i 2015.