RUSA

Indførelsen af aldersblandede klasser og rullende skolestart har afsæt i temaplanen fra 2009. Der arbejdes på flere skoler med aldersblandede klasser for elever fra 0.-2. klassetrin, hvilket er en forudsætning for den rullende skolestart. Der er efter godkendelse i Byrådet etableret rullende skolestart i Lintrup Børnecenter, på Grønvangskolen, Askov-Malt Skole, Østerbyskolen og Brørupskolen.

ANBEFALINGER I FORHOLD TIL FOLKESKOLEREFORMEN

  • RUSA understøtter og skal fortsat understøtte den nye folkeskolereform i forhold til, at alle børn skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Dette sker bl.a. i form af de aldersblandede- og kompetencedifferentierede hold.
  • RUSA understøtter tankegangen: At gå fra fokus på undervisning til fokus på barnets læring.
  • RUSA understøtter, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater, da hvert barn bliver vurderet ud fra en samlet vurdering, herunder faglige kompetencer.

RUSA – generel præsentation 

”RUSA”  (RUllende  Skolestart og Aldersblandet undervisning) er en betegnelse, der knyttes til de skoler i vejen kommune, der har indført rullende skolestart og aldersblandet undervisning. I de underliggende mapper, kan man dels finde inspirationsmateriale til arbejdet med indsatsen i praksis dels nogle faktaoplysninger omkring indsatsen i Vejen kommune.

Evaluering af RUSA

Ordningen blev evalueret ultimo 2013 af medarbejdere og ledere på Østerbyskolen, Askov-Malt skole og Grønvangskolen samt pædagoger og ledere i Askov-Malt børnehave, Bakkegårdens børnehave og Askov-Malt børnehave. Desuden deltog forældre, som har et barn med i ordningen.

Sammenfattende er det dagtilbud- og skolechefens opfattelse, at rullende skolestart og aldersblandet undervisning er en lærings- og organisationsform, der giver god mulighed for at leve op til intentionerne i den nye folkeskolereform, og foreslås derfor videreført med kvalitetsjusteringer.

Anbefalinger i forhold til evalueringsundersøgelsen

  • Indsatsen fortsættes og kvalificeres løbende.
  • Samarbejdet øges mellem dagtilbud, skole og forældre.
  • Kommunikationen øges mellem dagtilbud, skole og forældre.
  • Flere samtaler/møder omkring barnets trivsel og læring i RUSA med forældre, skolens stamklasselærer og holdlærer.
  • Fokus på barnets sociale trivsel øges.
  • Kompetencerne udvikles hos personalet i dagtilbud og skole.

Byrådet tager evalueringen vedr. rullende skolestart til efterretning, idet det fremadrettet er muligt at arbejde med aldersblandede klasser og rullende skolestart.

Beslutningskompetencen i forhold til indførelse af rullende skolestart og aldersblandet undervisning delegeres til skolebestyrelsen efter indhentet udtalelse fra berørte dagtilbud (MED-udvalg og forældrebestyrelse). Ved uenighed mellem skole og daginstitution(er) vil en ansøgning fortsat skulle forelægges Udvalget for skoler og børn til afgørelse.