RUSA

Indførelsen af aldersblandede klasser og rullende skolestart har afsæt i temaplanen fra 2009. Der arbejdes på flere skoler med aldersblandede klasser for elever fra 0.-2. klassetrin, hvilket er en forudsætning for den rullende skolestart. Der er efter godkendelse i Byrådet etableret rullende skolestart i Lintrup Børnecenter, på Grønvangskolen, Askov-Malt Skole, Østerbyskolen og Brørupskolen.

ANBEFALINGER I FORHOLD TIL FOLKESKOLEREFORMEN

  • RUSA understøtter og skal fortsat understøtte den nye folkeskolereform i forhold til, at alle børn skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Dette sker bl.a. i form af de aldersblandede- og kompetencedifferentierede hold.
  • RUSA understøtter tankegangen: At gå fra fokus på undervisning til fokus på barnets læring.
  • RUSA understøtter, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater, da hvert barn bliver vurderet ud fra en samlet vurdering, herunder faglige kompetencer.

RUSA – generel præsentation 

”RUSA”  (RUllende  Skolestart og Aldersblandet undervisning) er en betegnelse, der knyttes til de skoler i vejen kommune, der har indført rullende skolestart og aldersblandet undervisning. I de underliggende mapper, kan man dels finde inspirationsmateriale til arbejdet med indsatsen i praksis dels nogle faktaoplysninger omkring indsatsen i Vejen kommune.

Evaluering af RUSA

Ordningen blev evalueret ultimo 2013 af medarbejdere og ledere på Østerbyskolen, Askov-Malt skole og Grønvangskolen samt pædagoger og ledere i Askov-Malt børnehave, Bakkegårdens børnehave og Askov-Malt børnehave. Desuden deltog forældre, som har et barn med i ordningen.

Sammenfattende er det dagtilbud- og skolechefens opfattelse, at rullende skolestart og aldersblandet undervisning er en lærings- og organisationsform, der giver god mulighed for at leve op til intentionerne i den nye folkeskolereform, og foreslås derfor videreført med kvalitetsjusteringer.

Anbefalinger i forhold til evalueringsundersøgelsen

  • Indsatsen fortsættes og kvalificeres løbende.
  • Samarbejdet øges mellem dagtilbud, skole og forældre.
  • Kommunikationen øges mellem dagtilbud, skole og forældre.
  • Flere samtaler/møder omkring barnets trivsel og læring i RUSA med forældre, skolens stamklasselærer og holdlærer.
  • Fokus på barnets sociale trivsel øges.
  • Kompetencerne udvikles hos personalet i dagtilbud og skole.

 Kirsten Dalegaard er tovholdere på projektet.

Byrådet tager evalueringen vedr. rullende skolestart til efterretning, idet det fremadrettet er muligt at arbejde med aldersblandede klasser og rullende skolestart.

Beslutningskompetencen i forhold til indførelse af rullende skolestart og aldersblandet undervisning delegeres til skolebestyrelsen efter indhentet udtalelse fra berørte dagtilbud (MED-udvalg og forældrebestyrelse). Ved uenighed mellem skole og daginstitution(er) vil en ansøgning fortsat skulle forelægges Udvalget for skoler og børn til afgørelse.