Vold og magtanvendelse

   

Retningslinjer vedrørende brug af fysisk magt i dagtilbud og skoler.  

Udgangspunkt:

 • Der anvendes ikke magt i kommunens institutioner
 • Grundlovens § 71 - den personlige frihed er ukrænkelig

Straffeloven:

 • 13 - Nødværge
 • 14 - Nødret

Folkeskoleloven

 • 52 - Fremme af god orden i skolerne
 • 10 i bekendtgørelse nr. 697 af 23.06.2014

Foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen:

”Legemlig afstraffelse og nedværdigende behandling er ikke tilladt”

 

Grundlæggende principper

 • Konfliktsituationer skal altid søges løst ved hjælp af pædagogiske midler og metoder og ved barnets/den unges frivillige medvirken. (Skema 2 og 3 kan anvendes.)
 • Omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand kan aldrig håndhæves gennem magtanvendelse.
 • Dårlige ”bemandingssituationer” eller dårligt humør hos personalet kan aldrig undskylde magtanvendelse.

 

Gældende dansk lovgivning tager dog højde for situationer, hvor magt må betragtes som nødvendig for at afværge eller modvirke en farlig situation. Det drejer sig primært om situationer, hvor hensynet til en persons egen eller andres sikkerhed vejer tungere end hensynet til, at der ikke må anvendes magt. I disse situationer er anvendelsen af fysisk magt straffri. Loven forudsætter herved, at handlingen står i proportion til situationen og at der således kun anvendes den nødvendige magt. Der vil typisk være tale om situationer, hvor en manglende indgriben fra personalets side vil medføre endnu større skade end selve magtanvendelsen.

 

Eksempelvis:

Når et barn bliver til fare for sig selv fx:

 • At personalet må redde et barn fra at løbe ud på en trafikeret vej
 • At personalet må stoppe en elev i at kravle op på et højt tag 


 Når et barn bliver til fare for at påføre andre børn alvorlig skade fx:

 • At personalet akut må modvirke, at et barn rammer et andet barn med en skovl
 • At personale må hindre at en elev slår på klassekammerater

 

Når et barn øver vold mod pædagogen eller læreren fx:

 • At personalet akut må afværge at blive bidt, sparket eller slået af et barn /en elev.

Når et barn/ en elev ødelægger eller beskadiger ting fx:

 • At personalet må stoppe et barn/en elev i at sparke institutionens inventar itu. 

Når personalet håndterer disse situationer i dagligdagen, er det afgørende, at de er helt afklarede på deres handlerum således, at en eventuel tvivl ikke fører til en undladelse af nødvendig handling. Samtidig er det afgørende, at børn og unge ikke udsættes for straf eller krænkende behandling.

 

Arbejdsgiver må anerkende, at folkeskoleloven samt straffelovens bestemmelser vedrørende nødværge og nødret kan finde anvendelse indenfor arbejdsforholdet, og at arbejdsgiveren i forlængelse heraf er forpligtet til at sikre personalet den nødvendige instruktion i arbejdets udførelse jfr. lov om arbejdsmiljø § 17.2.

 

Følgende retningslinjer er i Vejen kommune besluttet som handlerum og instruks for arbejdet med børn og unge jfr. ovenstående grundlag og principper:

 

 • Personalet må og skal afværge en situation, hvor et barn bliver til fare for sig selv.
 • Personalet må og skal modvirke en situation, hvor et barn bliver eller er i overhængende fare for at blive udsat for et angreb fra et andet barn. 
 • Personalet må og skal afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på dem selv. 
 • Personalet må og skal afværge beskadigelse eller ødelæggelse af materielle ting.

 

I ovennævnte situationer er det lederens ansvar at der hurtigst muligt og senest indenfor 24 timer skal foretages en skriftlig registrering af episoden indeholder følgende elementer:

 

’Situation’ - ’Handling’ – ’Opfølgning’ – ’Orientering og høring’   

(Elementerne belyses nærmere i skema 1)

 

Med baggrund i de kommunale retningslinjer, sikrer institutionens leder procedurer for, hvordan orientering og høring af barnet/den unge/forældre finder sted, hvordan orientering til arbejdsmiljørepræsentant sker og lignende.

Vejen kommunes praksisser:

 1. at der lokalt aftales retningslinjer for, hvordan institutionen anvender registreringer i arbejdet med henblik på at personalets arbejdsmetoder videreudvikles og at anvendelse af fysisk magt forebygges. 
 1. at personalet, via den kommunale personalepolitik, har adgang til supervision og om nødvendigt kan få krisehjælp.

 

Magtanvendelse registreres i Vejen kommunes skema, som findes på Læringforalle.nu

Skema nr. 1 registreres på barnets sag (Acadre) mappe.